Analys av ledarskap (360 -mätning / ny)

Att vara förman är en synnerligen svår arbetsuppgift där målsättningen handlar om effektiv användning både av fysiska och psykiska resurser, krav på goda resultat och en kontinuerlig vidareutveckling. Ingen människa är fullkomlig. Avsikten med denna analys är att få fram feedback så att namngiven förman kan få en noggrannare uppfattning om i vilken riktning han/hon skall styra utvecklingen.

Din uppgift är att ge en så ärlig feedback som möjligt av ifrågavarande person. Gå igenom samtliga punkter och gradera dem på en skala från 4 (-) till 10 (+). Skriv siffran 4 för de egenskaper som mest behöver utvecklas. Siffran 10 innebär att ifrågavarande talanger/färdigheter är helt i sin ordning. Observera att analysen befattar sig enbart med ifrågavarande persons ledarskapsförmåga (inte om det allmänna tillståndet i företaget eller organisationen).


Företag eller organisation
Avdelning
Uppgiftslämnaren
Person som bedöms
Välj det rätta alternativ:
   Du bedömer ovanstående person, som är din förman (eller kollega eller partner…)
  Du är ovanstående person, dvs du bedömer dig själv
  Du är ovanstående persons förman

ATT LEDA SAKFRÅGOR

 

1. Personlig arbetsmängd
Han/hon åstadkommer faktiska resultat i sitt arbete och i sitt förmannaskap; omfattar hela ansvarsområdet och samtliga arbetsuppgifter. Är aktiv och flitig.

4 5 6 7 8 9 10

2. Personlig arbetskvalitet
Arbetssättet är kvalitativt. Han/hon förutser olika situationer, planerar dem omsorgsfullt och strävar efter att genast sköta alla ärenden rätt. Han/hon handlar klokt och planmässigt så att det underlättar medarbetarnas arbete.

4 5 6 7 8 9 10

3. Lärande
Han/hon behärskar branschen, sitt yrke och ledarskapet. Hans/hennes kunskaper är på en god nivå och motsvarar arbetsuppgiftens innehåll. Kunskaperna växer kontinuerligt i takt med erfarenhet och ytterligare lärande.

4 5 6 7 8 9 10

4. Informationsflödet
Han/hon inser hur viktigt ett informationsflöde är i allmänhet och i synnerhet i ledarskapet. Han/hon ser till att informationsflödet är snabbt och effektivt. Han/hon försäkrar sig om att var och en har tillräckligt med information om arbetets omfattning och även när det gäller att förutse olika situationer. Kan också använda informationsflödets olika kanaler. Antecknar och sparar all information så att den vid behov snabbt finns tillhanda.

4 5 6 7 8 9 10

5. Målinriktning
Han/hon arbetar målinriktat; vet vad man håller på med och vart man är på väg. I sitt ledarskap betonar han/hon vikten av målsättningar och gör en kontinuerlig uppgradering av dem.

4 5 6 7 8 9 10

6. Strategi
Han/hon har tillägnat sig företagets/organisationens strategi; har informerat och diskuterat strategin/strategierna så att alla medarbetare förstår vad dessa innebär i deras arbete.

4 5 6 7 8 9 10

7. Tidsanvändning
Han/hon har full kontroll över sin tidsanvändning: handlar avspänt och effektivt. Håller överenskomna tidtabeller. Reserverar tillräckligt med tid för att sköta de viktigaste uppgifterna, även när det gäller ledarskaps- och skolningsarbetet.

4 5 6 7 8 9 10

8. Lägeskontroll
God lägeskontroll. Han/hon handlar effektivt i nya och förändrade situationer. Han/hon kan förutse händelser, gör behövliga förändringsbeslut, handlar flexibelt och delar aktivt med sig information.

4 5 6 7 8 9 10

9. Beslutsförmånga
Han/hon kan och vågar fatta beslut; kan också ta kontrollerbara risker. Står för sina beslut och ändrar sig inte oeftertänksamt. Stöttar sina medarbetares beslut.

4 5 6 7 8 9 10

10. Problemlösning
Han/hon identifierar problemen, tar snabbt itu med dem och löser dem med eftertanke. Han/hon är medveten om orsakerna och följderna och försöker hitta kärnan i hela problematiken. Som ledare uppmuntrar han/hon även sina medarbetare att lära sig problemlösning.

4 5 6 7 8 9 10

11. Organisering
Han/hon kan organisera uppgifter och medarbetare så att resurserna används på rätt sätt ur resultats-, motivations- och helhetssynpunkt. Han/hon använder och styr resurserna skickligt även i nya situationer.

4 5 6 7 8 9 10

12. Delegering
Delegering = att ge en uppgift, ansvar och befogenhet. Han/hon kan delegera och låta uppgiftslösaren sköta arbetet självständigt. Delegeringsförmåga skapar motivation och personligt åtagande.

4 5 6 7 8 9 10
ATT LEDA SAKFRÅGOR; skriftliga kommentarer

ATT LEDA MÄNNISKOR

 

13. Människokännedom
Han/hon förstår och uppskattar olikheter. Han/hon kan leda och uppmuntra olika typer av människor. Han/hon kan sätta sig i en annan persons ställning och se saker även ur andras synpunkter. Han/hon kan använda sin personlighet och kommunicera så att olika typer av människor förstår honom/henne.

4 5 6 7 8 9 10

14. Samarbetsförmånga
Han/hon kan arbeta i grupp. Han/hon är en lagspelare, för vilken lagets framgångar är viktigare än eget personligt värde och egen kompetens. Han/hon kan inspirera och aktivera människor och grupper.

4 5 6 7 8 9 10

15. Rättvisa
Hans/hennes förhållande till organisationen, personalen, kunderna och samarbetsparterna är rejält. Han/hon är rättvis, konstruktiv och positiv. Han/hon kan vara en god skiljedomare i konfliktsituationer.

4 5 6 7 8 9 10

16. Interaktion
Han/hon kommunicerar öppet och tydligt; för fram sina idéer och tankar. Kan lyssna och svara på frågor. Hans/hennes kommunikationsförmåga inspirerar andra att diskutera.

4 5 6 7 8 9 10

17. Uppträdande
Hans/hennes uppträdande är naturligt och trovärdigt. Kroppsspråket stöttar budskapet. Han/hon kan påverka andra med sin personlighet och får medarbetare att ställa sig bakom hans/hennes tankar och idéer.

4 5 6 7 8 9 10

18. Positiv feedback
Han/hon ger tillräckligt med feedback. Han/hon uppmuntrar till goda resultat och till fortsatt lärande. Han/hon kan ge positiv feedback och tackar sina medarbetare vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

4 5 6 7 8 9 10

19. Korrigerande feedback
Han/hon reagerar aktivt på missförhållanden och problem. Han/hon kan handleda och ge negativ feedback på ett konstruktivt sätt, på rätt plats, vid rätt tillfälle och i rätt situation.

4 5 6 7 8 9 10

20. Tar emot feedback
Han/hon uppmuntrar medarbetare att ge feedback och kan också ta emot feedback. Den feedback han/hon får går hem och inverkar på ledarskapet och agerandet.

4 5 6 7 8 9 10

21. Vi-anda och motivation
Han/hon förstår vikten av motivation i arbetslivet. Han/hon bygger upp gruppens vi-anda och ett gott arbetsklimat. Han/hon uppskattar arbetsglädje och är själv ett gott exempel på detta.

4 5 6 7 8 9 10
ATT LEDA MÄNNISKOR; skriftliga kommentarer

ATT LEDA SIG SJÄLV

 

22. Stresstålighet
Han/hon tål arbetsstress och kan arbeta effektivt utan att bli nervös. Han/hon har full kontroll över sig själv och grupper även i svåra situationer. Han/hon kan också slappna av.

4 5 6 7 8 9 10

23. Förändringsvilja
Han/hon förhåller sig sakligt och konstruktivt till förändringar som kommer utifrån. Är villig både att utveckla och utvecklas. Han/hon ifrågasätter också själv olika ärenden på ett konstruktivt sätt.

4 5 6 7 8 9 10

24. Positiv tänkande
Han/hon tar upp lyckade satsningar och uppmuntrar till positivt tänkande. Hans/hennes synsätt är realistiskt och han/hon kan se positiva drag även i problem. Han/hon skapar framtidstro.

4 5 6 7 8 9 10

25. Självförtroende
Självförtroendet är gott. Han/hon tror på sig själv och kan handla sakligt i olika situationer. Han/hon kan medge egna fel både för sig själv och andra. I sitt förmannaskap uppvisar han/hon kraftfull vilja (dominans), men kan vid behov också visa ödmjukhet (medgörlighet).

4 5 6 7 8 9 10

26. Visionsförmånga
Han/hon förstår sig på och ser framtida möjligheter. Hans/hennes fantasiförmåga inspirerar andra. Han/hon försöker se utvecklingstrender och diskuterar dem. Han/hon har tillägnat sig organisationens syfte och värderingar; dessa kommer till synes i hans/hennes tankar, ord och gärningar.

4 5 6 7 8 9 10

27. Förtroende
Han/hon är trovärdig. Han/hon skapar förtroende med hela sin person och sitt handlingssätt. Han/hon är ärlig och man kan lita på hans/hennes ord.

4 5 6 7 8 9 10

28. Uppförande
Han/hon kan uppföra sig väl och visar på detta sätt ett gott exempel på hur man skall uppskatta sina medmänniskor. Han/hon är i psykisk balans och det smittar av sig på andra.

4 5 6 7 8 9 10
ATT LEDA SIG SJÄLV; skriftliga kommentarer

ATT LEDA SAKFRÅGOR