Mittareita ja ohjelmia

Konsultointia tiimeille

Johtamistaidon mittaus (360 -mittaus)
Tämä mittari antaa luottamuksellisesti palautetta esimiehen johtamistaidoista graafisesti ja kirjallisesti. Arvion tekevät henkilön esimies, johdettavat ja hän itse.

Katso esimerkki mittauksen tuloksesta. Kirjalliset kommentit on jätetty pois. Tässä esimerkissä on arvioitu johtoryhmän jäsen. Esimiehen tekemän arvion tilalla on johtoryhmän jäsenten näkemykset.

Ledarskapsanalys (360-mätning)
Om du vill ha konfidentiell och grafisk feedback på ditt ledarskap

Se exempel på mätningsresultat, skrifliga kommentarer har utelämnats.

Johtoryhmätyöskentelyn mittaus (ohjausryhmä, työryhmä, tiimi…)
Tämä työkalu sopii kaikille johtoryhmille. Samoja kysymyksiä voidaan käyttää koskien muitakin ohjausryhmiä tai tiimejä, joilla on itsenäinen vastuualue; silloin sana johtoryhmä tarkoittaa kyseistä ryhmää tai tiimiä.

Käytännön esimerkki johtoryhmätyöskentelyn kehittymisestä: mittaus, raportti, valmennus, raportti, uusi mittaus, tulokset.

 

Valmennusohjelmia

Tällä sivulla on eniten kysyttyjä ohjelmia, jotka räätälöidään aina tarkemmin, kun tavoite  ja tarpeet on määritelty. Kokemuksia käytännönläheisistä ja innostavista valmennuksesta löytyy  35 vuoden ajalta.

Useimmat seminaarit ovat kaksipäiväisiä. Ensimmäisenä päivänä osallistujat innostetaan avoimeen ja rakentavaan työskentelyyn. Toisena päivänä sovelletaan ajatukset ryhmän ja osallistujien todellisiin tilanteisiin. Lopuksi jokainen tekee päätöksiä, miten hän aikoo jatkossa toimia seminaarin virikkeiden pohjalta. Päätöksistä tehdään kirjallinen yhteenveto, jotta johto / esimiehet / osallistujat voivat seurata kehittymistä.

Työskentelymuotona on innostavat ja käytännönläheiset esitykset, pienryhmäkeskustelut, yleiskeskustelut; usein myös ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset (oppiminen tekemisen kautta).

 

UUSIN PALVELUTUOTE (2018)

Parempia tuloksia rennommin  * palautteita

 

AJAN HALLINTA / ITSENSÄ JOHTAMINEN

Ajan ja energian hallinta     * palautteita

Ajan hallinta ja vuosikello     * palautteita

Tehokas ja rento elämänhallinta     * palautteita     * kokemuksia

Ajanhallinta ja palautejohtaminen  * UUSI  * UUSI

ASIAKASPALVELU JA MYYNTITAITO

Aktiivinen asiakaspalvelu ja myyntitaito  * UUSIMMAT palautteet  * YRITYSKOHTAINEN
Asiakaspalvelun yhdistäminen
Iloinen asiakaspalvelu     * UUSIMMAT palautteet (jakso B)

Asiakaspalvelun laatutason pysyvä nostaminen valmennuksen ja johtamisen avulla.
*  Erään tutkimuksen mukaan noin 80 % yrityksistä kuvittelee tarjoavansa ylivertaisia asiakaskokemuksia, mutta vain 10 % asiakkaista kokee näin.
*  Valmennus lisää merkittävästi ammatillisuutta sekä asiakaspalvelussa että johtamisessa.

Aktiivinen myyntityö ( 1 + 1 pv )
Aktiivinen myyntitaito ( 1 + 1 + 1 pv )
Asiakastuntemus ja myyntitaito ( 2 + 2 pv )
Jälleenmyyjän myyntitaito ( 2 pv )
Myyyntitaito ja työtyytyväisyys ( 1 + 1 + 1 pv )
Ratkaisukeskeinen myyntitaito ( 1 + 1 + 1 + 1 pv )
palautteita     * palautteita     * palautteita

JOHTAMINEN

Allianssi    * palaute

Asiantuntijatiimin johtaminen     * palautteita

Esimiestaito (2+2+2+1 pv)

Vuorovaikutustaidot. Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen. Erilaisiin ihmisiin vaikuttaminen. Neuvottelutaito ja arjen haasteelliset tilanteet. Palautteiden kannustava ja tavoitteisiin ohjaava vaikutus. Harjoitukset: Haasteellinen neuvottelutilanne. Korjaavan palautteen antaminen.

Strategian toteuttaminen. Erilaiset esimiesroolit. Esimies liiketoiminnan palvelijana: asiakas-tyytyväisyys, kannattavuus, kerralla oikein. Strategiasta tavoitteisiin ja tavoitteista tuloksiin. Oman ja toisten suorituksen johtaminen. Korjaavat toimenpiteet. Päätöksentekotaito. Oman ajankäytön ja erilaisten tilanteiden hallinta. Harjoitukset: Poikkeaviin suorituksiin puuttuminen.

Muutoksen johtaminen ja motivoinnin varmistaja. Muutosvastarinnasta muutoshalukkuuteen. 14 käytännön keinoa muutoksen toteuttamiseksi ihmisten kanssa. Motivaation olemus ja ylläpitäminen – itsellä, toisilla. Käytännön motivointikeinot. Tuen saaminen vaikeissa johtamistilanteissa (oma esimies, kollegat, organisaatio…) Harjoitukset: Ajankohtaisen muutoksen toteuttaminen. Motivaatio-ongelmaan puuttuminen (ryhmä / yksilö).

Kehityskeskustelu (tilaisuus on yksipäiväinen ja sovitetaan aikataulullisesti ohjelmaan siten, että sisältö tukee parhaiten muuta oppimista).  KK on usein tärkein yksittäinen työkalu henkilöjohtamisessa. Asiantuntijaorganisaatiossa sen merkitys on vielä suurempi. Kehityskeskustelu tarjoaa lisäarvoa arkipäivän vuorovaikutukseen; se ei korvaa sitä. Harjoitus: Haasteellinen kehityskeskustelu.

EkonomiEsimies yhteenveto, keskiarvot, kirjalliset palautteet  * UUSI, UUSIN
Rateko maalarimestaritRateko työnjohto, UUSIN

Palauteraportti
Tukes palaute

Erilaisuus on rikkautta     * palautteita    * JR palaute

Hankala ryhmän jäsen

Irtisanomisvalmennus

Hallitus ja johtoryhmä     *  palautteita

Johtamisen haasteet

Johtoryhmän perustaminen
Johtoryhmän valmennus / analyysi, käyrä, ohjelma, palautteet
Johtoryhmän valmennus / yleisohjelma
Johtoryhmän valmennus / 2 + 2 + 1 + 1 + 1
Johtoryhmän valmennus / Kunta
palautteita     *  JR palaute 2011

asiantuntijan lausunto johtoryhmätyöskentelystä
*  Johtoryhmätyöskentelyn arviointimittariin

Palautejohtaminen (käytännönläheinen, kolme harjoitusta)

Prosessivalmennus (johtamismenetelmän kehittäminen)     *  palautteita

KEHITYSKESKUSTELU

  1. Kehityskeskustelujen aloittaminen
  2. Kehityskeskustelun laadun parantaminen
  3. Kehityskeskustelusta osa dynaamista johtamisjärjestelmää
  4. Ihmisten erilaisuus kehityskeskustelussa
    palautteita

Dynaaminen ja muutoksiin reagoiva kehityskeskustelun lomakkeisto

MUUTOSJOHTAMINEN

Muutosvastarinta muutoshalukkuudeksi * palaute 2017

Henkilöstön sitouttaminen            * UUSIMMAT (1. tilaisuus henkilöstölle)

Muutosvalmennus henkilöstölle     *  palautteita

Muutosvalmennus johtoryhmälle     * palautteita

Organisaatiomuutos     * palautteita

Työyhteisön ilmapiiri (kun edessä on irtosanomisia)     *  UUSIMMAT palautteet

Työyhteisön kehittäminen     * palautteita

TIIMITYÖ / YHTEISTYÖ

Kaupungin varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen (1) sekä koulujen (2) tiimivastaaville ja heidän esimiehilleen pidetty kaksi erillistä päivää 11.2017 tiimityöstä (osalle uusi asia, osalla tiimit jo toiminnassa)  * PALAUTE 1 PALAUTE 2

Allianssi   * palaute

Kannustava johdettava (ns. alaistaidot), varaston 3 -osainen yhteistyövalmennus  * UUSIN PALAUTE

Ihmisten erilaisuus    * palautteita  * UUSIMMAT palautteet

Jämäkkä tilannehallinta ja avoin vuorovaikutus     * palautteita

Kannustava ilmapiiri on valmennus ryhmälle, joka on suurten muutosten kohteena: vastuut ja tehtävät muutetaan, osa jatkaa ja osa siirretään muihin tehtäviin, osa lomautetaan tai irtisanotaan…

Projektityöskentely

Projektityöskentely / yleisohjelma     * palautteita

Tiimityöskentely    * UUSIMMAT  *  UUSI JAKSO A  *  UUSI JAKSO B
Tiimityöskentely (kaupungin organisaatioiden yhdistäminen ja tiimityöskentelyn käynnistäminen)
Tiimityöskentely (uusi päiväkoti)
Tiimi (sairaalan prosessin kehittäminen)
Tiiminvetäjien valmennus     * palautteita

Työn ilo ja jaksaminen     * palautteita

MUUTA

Esiintymis- ja neuvottelutaito     * palautteita

Haasteelliset kohtaamiset työelämässä     * UUSIMMAT palauttet   * UUSIMMAT

Lukkiutuneiden tilanteiden aukaiseminen     * UUSIMMAT   * UUSIMMAT

Puheeksi ottaminen     * UUSIMMAT

Tarkasti räätälöity ohjelma     * palautteita

Työnopastus

KATSO MYÖS

Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot

Valmennuksia valtion ja kuntien organisaatioille