Valmennusalueet

Konsultointi

Kaikki valmennusohjelmat rakennetaan räätälintyönä asiakkaan tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tilaisuuksien alussa tarkistetaan usein myös osallistujien odotukset, jotta käsiteltävät asiat vastaavat organisaation, seminaarin tilaajan ja osallistujien tarpeita.

Onnistuneen valmennuksen edellytyksiä

VALMENNUSTEN AIHEALUEITA

Esimies- ja yhteistyötaidot: kannustava ohjaaminen, muutosvastarinnasta muutoshalukkuuteen, delegointi, motivointi, ihmistuntemus, asenteisiin vaikuttaminen, avoin ja suora kommunikointi

Tavoitteellinen ajattelu: päämäärä (visio) -> strategiat (suunnitelmat ja varasuunnitelmat) -> tavoitteet -> jatkuvasti muuttuvien tilanteiden hallinta -> tulokset -> oppiminen

Asiakas on työn antaja, yritystoiminnan perusteet ( +tulot – menot =tulos ), taloudellinen ajattelu

Positiivinen ajattelu, itsensä kehittäminen, jämäkkyys, rohkeus ja oma-aloitteisuus

Ajan, elämän ja jatkuvasti muuttuvien tilanteiden hallinta

Myynti- ja asiakaspalvelutaito

Esiintymistaito, neuvottelutaito

Kehityskeskustelut (räätälöidyt ohjeet ja käytännön harjoittelu), irtisanomiskeskustelu

Arvokeskustelut

Työnohjaus

 

LAAJEMMAT KEHITTÄMISET

Yrityskulttuuri: yksilökeskeisestä työskentelystä yhteistyöhön, tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseen toimintaan, käskyjohtamisesta prosessiin ja tiimiorganisaatioon, oppiva organisaatio

Ulkoinen ja sisäinen palvelu: asiakastyytyväisyys olemassaolon ehto (asiakas on työn antaja), palveluketjut ja niiden kitkaton toimivuus, osastojen välinen yhteistyö

Johtoryhmätyöskentely: päämäärä, strategiat, uhat ja mahdollisuudet, avaintehtävät ja tavoitteet, työnjaot ja vastuut, mittarit, suunnitelmallisuus, päätöksenteko, ilmapiiri, palautteiden antaminen, ristiriitojen käsitteleminen, henkilösuhteet, näkyvä ja näkymätön vallan käyttö

Tiimityöskentely: mikä tiimi on, miksi tarvitaan tiimejä, tiimihengen rakentaminen, tiimin tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen, henkilökemia, itseohjautuvuus, esimiehen valmentajarooli, jatkuva oppiminen

Projekti- ja verkostotyöskentely: päämäärä -> tavoitteet -> suunnitelmat -> organisointi -> aikataulut -> johtaminen/ohjaaminen ja delegointi -> palautteet, seuranta, oppiminen -> tulokset