Johtamistaidon arviointi (360 –mittaus / uusi)

Esimiestyö on yksi vaikeimmista tehtävistä, kun tavoitteena on fyysisten ja henkisten resurssien tehokas käyttö, hyvien tulosten tekeminen ja jatkuva kehittäminen. Kukaan ihminen ei ole valmis. Tämän arvioinnin tavoitteena on hankkia palautetta, jotta nimetty esimies saa tarkemman käsityksen siitä mihin suuntaan kehittymistä on ohjattava.

Tehtäväsi on antaa mahdollisimman rehellinen palaute ko. henkilöstä. Käy kaikki kohdat läpi ja arvioi ne asteikolla 4:stä (-) 10:een (+). Merkitse 4:llä ne ominaisuudet, jotka edellyttävät eniten kehittämistä. Arvio 10 tarkoittaa, että ko. kohdan taidot ovat kunnossa. Huomaa, että kysymys on kyseisen henkilön johtamistaidoista (ei yleisestä tilanteesta yrityksessä tai organisaatiossa).

Vastaa reilusti ja käytä koko skaalaa, jotta tuloksissa näkyy selvästi parhaat piirteet ja kehittymistä edellyttävät ominaisuudet. Kysely on luottamuksellinen, joten voit vastata mahdollisimman suoraan ja rehellisesti. Nimesi ei esiinny tulostuksessa eikä ko. arvioitava henkilö saa sitä tietoonsa. Nimeäsi käytetään vain tarkistustietoina mahdollisissa epäselvissä tapauksissa.

Pelkkä “rasti ruutuun” vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Toivottavasti varaat vähän enemmän aikaa, ja annat myös kirjallista palautetta.

Yritys / Organisaatio
Osasto (yksikkö/tiimi…)
Arvion tekijän nimi
Arvioitavan henkilön nimi
Valitse oikea vaihtoehto:
   Annat arvion yllä mainitusta henkilöstä, joka on esimiehesi (tai kollegasi, tai kumppanisi…)
   Olet yllä mainittu henkilö eli arvioit itse itseäsi
   Olet yllä mainitun arvioitavan henkilön esimies

ASIOIDEN JOHTAMINEN

1. Henkilökohtaisen työn määrä
Hän saa aikaan todellisia tuloksia tehtävässään ja esimiestyössään; koskee koko vastuualuetta ja kaikkia tehtäviä. On aktiivinen ja ahkera.

4 5 6 7 8 9 10

2. Henkilökohtaisen työn laatu
Työskentely on laadukasta. Hän ennakoi tilanteita, suunnittelee ne huolella ja pyrkii hoitamaan asiat kerralla oikein. Hän toimii järkevästi ja suunnitelmallisesti siten, että se helpottaa muidenkin työskentelyä.

4 5 6 7 8 9 10

3. Osaaminen
Hän hallitsee alan, ammatin ja johtamisen. Osaaminen on hyvällä tasolla ja vastaa tehtävän sisältöä. Osaaminen kasvaa jatkuvasti kokemusten ja oppimisen myötä.

4 5 6 7 8 9 10

4. Tiedonkulku
Hän ymmärtää miten tärkeä tiedonkulku on yleisesti ja erityisesti johtamisessa. Hän pitää huolta, että tiedonkulku on nopeaa ja tehokasta. Hän varmistaa, että jokaisella on riittävästi tietoa työn tekemistä ja tilanteiden ennakoimista varten. Osaa myös käyttää tiedonkulun välineitä. Kirjaa ja tallentaa tiedot siten, että ne löytyvät tarvittaessa nopeasti.

4 5 6 7 8 9 10

5. Tavoitteellisuus
Hän toimii tavoitteellisesti; tietää mitä ollaan tekemässä ja minne ollaan menossa. Hän korostaa johtamisessaan tavoitteiden merkitystä ja selkeyttää niitä jatkuvasti.

4 5 6 7 8 9 10

6. Strategia
Hän on sisäistänyt yrityksen/organisaation strategian; on tiedottanut ja keskustellut strategiasta / strategioista siten, että johdettavat ymmärtävät mitä ne tarkoittavat heidän työssään.

4 5 6 7 8 9 10

7. Ajankäyttö
Hän hallitsee ajankäyttönsä; toimii rennon tehokkaasti. Pysyy sovituissa aikatauluissa. Varaa riittävästi aikaa tärkeimpien tehtävien hoitamiseen, myös johtamis- ja valmentamistyöhön.

4 5 6 7 8 9 10

8. Tilannehallinta
Hyvä tilannehallinta. Hän toimii tehokkaasti uusissa ja muuttuvissa tilanteissa. Hän ennakoi tilanteita, tekee tarpeellisia muutospäätöksiä, toimii joustavasti ja jakaa aktiivisesti tietoa.

4 5 6 7 8 9 10

9. Päätöksenteko
Hän osaa ja uskaltaa tehdä päätöksiä; osaa myös ottaa hallittuja riskejä. Pysyy päätöstensä takana eikä muuta niitä harkitsemattomasti. Tukee johdettaviensa päätöksiä.

4 5 6 7 8 9 10

10. Ratkaisukeskeisyys
Hän tunnistaa ongelmat, tarttuu niihin ripeästi ja ratkaisee ne harkitusti. Hän tiedostaa syyt ja seuraukset sekä pyrkii löytämään asioiden ytimen. Johtamistyössään hän ohjaa ja kannustaa muitakin ratkaisukeskeisyyteen.

4 5 6 7 8 9 10

11. Organisointi
Hän osaa organisoida tehtäviä ja ihmisiä siten, että resurssit ovat oikeassa käytössä tulosten, motivaation ja kokonaisuuden kannalta. Hän käyttää ja ohjailee resursseja taitavasti myös uusissa tilanteissa.

4 5 6 7 8 9 10

12. Delegointi
Delegointi = tehtävän, vastuun ja valtuuksien antaminen. Hän osaa delegoida ja antaa tehtävän suorittajan hoitaa työt itsenäisesti. Delegointikyky synnyttää motivaatiota ja sitoutumista.

4 5 6 7 8 9 10
ASIOIDEN JOHTAMISEEN liittyvät kirjalliset kommentit

IHMISTEN JOHTAMINEN

13. Ihmistuntemus
Hän ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta. Hän osaa johtaa ja kannustaa erilaisia ihmisiä. Hän osaa asettua toisen asemaan ja nähdä asiat muidenkin kannalta. Hän osaa käyttää persoonaansa ja kommunikoida siten, että erilaiset ihmiset ymmärtävät häntä.

4 5 6 7 8 9 10

14. Yhteistyökyky
Hän osaa toimia ryhmässä. On joukkuepelaaja, jolle joukkueen menestyminen on tärkeämpi kuin oma arvo ja päteminen. Hän osaa innostaa ja aktivoida ihmisiä ja ryhmiä.

4 5 6 7 8 9 10

15. Oikeudenmukaisuus
Hän suhtautuu reilusti organisaatioon, henkilöstöön, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Hän toimii oikeudenmukaisesti, rakentavasti ja myönteisesti. Hän osaa olla hyvä erotuomari ristiriitatilanteissa.

4 5 6 7 8 9 10

16. Vuorovaikutustaito
Hän kommunikoi avoimesti ja selkeästi; tuo esiin ajatuksiaan ja ideoitaan. Osaa kuunnella ja vastaa kysymyksiin. Kommunikointi synnyttää muissa keskusteluhalua.

4 5 6 7 8 9 10

17. Esiintyminen
Hänen esiintymisensä on luontevaa ja uskottavaa. Kehon kieli tukee sanomaa. Hän kykenee vaikuttamaan muihin omalla persoonallaan ja saa muut asiansa taakse.

4 5 6 7 8 9 10

18. Positiivinen palaute
Hän antaa palautteita riittävästi. Hän kannustaa hyviin suorituksiin ja jatkuvaan oppimiseen. Hän osaa antaa positiivista palautetta ja kiittää ihmisiä oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.

4 5 6 7 8 9 10

19. Korjaava palaute
Hän reagoi aktiivisesti epäkohtiin ja ongelmiin. Hän osaa opastaa ja antaa kielteistä palautetta rakentavasti, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa tilanteessa.

4 5 6 7 8 9 10

20. Palautteen vastaanottaminen
Hän rohkaisee palautteiden antamiseen ja osaa ottaa ne vastaan. Palaute menee perille ja se vaikuttaa johtamiseen ja toimintaan.

4 5 6 7 8 9 10

21. Me-henki ja motivaatio
Hän ymmärtää motivaation merkityksen työelämässä. Hän rakentaa ryhmän me-henkeä ja hyvää ilmapiiriä. Hän arvostaa työn iloa ja on siitä itse hyvä esimerkki.

4 5 6 7 8 9 10
IHMISTEN JOHTAMISEEN liittyvät kirjalliset kommentit

ITSENSÄ JOHTAMINEN

22. Stressin sieto
Hän kestää paineita ja osaa työskennellä tehokkaasti hermostumatta. Hän hallitsee itsensä ja ryhmiä vaikeissakin tilanteissa. Hän kykenee myös rentoutumaan.

4 5 6 7 8 9 10

23. Muutoshalukkuus
Hän suhtautuu ulkoapäin tuleviin muutoksiin asiallisesti ja rakentavasti. On halukas kehittämään ja kehittymään. Hän kyseenalaistaa itsekin asioita rakentavalla tavalla.

4 5 6 7 8 9 10

24. Positiivinen ajattelu
Hän tuo esiin onnistumisia ja kannustaa myönteiseen ajatteluun. Hän katsoo asioita reaalisesti ja löytää ongelmissakin positiivisia puolia. Hän luo uskoa huomiseen.

4 5 6 7 8 9 10

25. Itseluottamus
Itseluottamus on hyvä. Hän uskoo itseensä ja osaa toimia asiallisesti erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy myöntämään omat virheensä itselleen ja muille. Hän osoittaa esimiestyössään voimakasta tahtoa (hallitsevuutta), mutta tarvittaessa myös nöyryyttä (mukautuvuutta).

4 5 6 7 8 9 10

26. Visiointikyky
Hän ymmärtää ja näkee tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hän osaa innostaa muita mielikuvillaan. Hän pyrkii näkemään kehityksen suunnat ja keskustelee niistä. Hän on sisäistänyt organisaation tarkoituksen ja arvot; ne näkyvät ajattelussa, puheissa ja teoissa.

4 5 6 7 8 9 10

27. Luottamus.
Hän on uskottava. Hän rakentaa luottamusta olemuksellaan ja toiminnallaan. Hän toimii rehdisti ja sanaan voi luottaa.

4 5 6 7 8 9 10

28. Käytöstavat
Hän hallitsee hyvät käytöstavat ja näyttää käyttäytymisellään esimerkkiä kanssaihmisten arvostamisesta. Hän on henkisesti tasapainossa ja tartuttaa sitä myös muihin.

4 5 6 7 8 9 10
ITSENSÄ JOHTAMISEEN liittyvät kirjalliset kommentit