Ohjelmia

Valmennusohjelmia

Tällä sivulla on eniten kysyttyjä ohjelmia, jotka räätälöidään tarkemmin, kun tilaisuuden tavoite  ja osallistujien / organisaation tarpeet on määritelty. Suunnittelun ja valmennuksen taustalla on yli 35 vuoden kokemus.

Työskentelymuotona on lyhyet, innostavat ja käytännönläheiset esitykset, pienryhmäkeskustelut, yleiskeskustelut – usein myös tehokkaat ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset (oppiminen tekemisen kautta).

Tehtäviä kunnissa ja valtionhallinnossa

 

UUSIN TOIMINNALLINEN VALMENNUS

Parempia tuloksia rennommin  * palautteita

AJAN HALLINTA / ITSENSÄ JOHTAMINEN
Ajan ja energian hallinta     * palautteita  * uusimmat palautteet * palaute 2018

Ajan hallinta ja vuosikello     * palautteita

Tehokas ja rento elämänhallinta     * palautteita     * kokemuksia

Ajanhallinta ja palautejohtaminen  * uudet palautteet  * uudet palautteet

ASIAKASPALVELU JA MYYNTITAITO

Aktiivinen asiakaspalvelu ja myyntitaito  * uusimmat palautteet  * palautteet (yrityskohtainen)
Asiakaspalvelun yhdistäminen (lääkärikeskus ja työterveyshuolto)
Iloinen asiakaspalvelu     * uusimmat palautteet (jakso B)

Asiakaspalvelun tason pysyvä nostaminen (esimiesten ja henkilöstön valmennus). Valmennus lisää merkittävästi ammatillisuutta sekä asiakaspalvelussa että johtamisessa. Erään laajan tutkimuksen mukaan noin 80 % yrityksistä kuvittelee tarjoavansa ylivertaisia asiakaskokemuksia, mutta vain 10 % asiakkaista kokee näin.

Aktiivinen myyntityö (1+1 pv)

Aktiivinen myyntitaito (1+1+1 pv)

Asiakastuntemus ja myyntitaito (2+2 pv)

Jälleenmyyjän myyntitaito (2 pv)

Myyyntitaito ja työtyytyväisyys (1+1+1 pv)

Ratkaisukeskeinen myyntitaito (1+1+1+1 pv)

palautteita    * palautteita     * palautteita

JOHTAMINEN

Allianssi    * palaute

Asiantuntijatiimin johtaminen     * palautteita

Esimiestaito (1+1+1+1+1 pv)

Esimiestaito (2+2+2+1 pv)

Jakso A. Vuorovaikutustaidot. Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen. Erilaisiin ihmisiin vaikuttaminen. Neuvottelutaito. Palautteiden kannustava ja tavoitteisiin ohjaava vaikutus. Harjoitukset: Vaikea neuvottelutilanne. Korjaavan palautteen antaminen.

Jakso B. Strategiat käytäntöön. Esimihen rooli jalkauttamisessa: tuloksellisuus, kannattavuus ja kerralla oikein. Strategiasta tavoitteisiin, tavoitteista tuloksiin. Oman ja toisten suorituksen johtaminen. Korjaavat toimenpiteet. Ratkaisukeskeisyys ja päätöskyky. Ajankäytön ja energian hallinta. Harjoitukset: Poikkeaviin suorituksiin puuttuminen.

Jakso C. Muutoksen johtaminen ja työn ilo. Muutosvastarinnasta muutoshalukkuuteen: 14 käytännön keinoa. Esimiehen motivointikeinot ja työn ilon ylläpitäminen. Tuen saaminen vaikeissa tilanteissa (oma esimies, kollegat, HR…) Harjoitukset: Ajankohtainen muutos. Motivaatio-ongelmaan puuttuminen (ryhmä / yksilö).

Jakso D. Kehityskeskustelu (tilaisuus on yksipäiväinen ja sovitetaan aikataulullisesti ohjelmaan siten, että sisältö tukee parhaiten oppimisprosessia).  Oikein toteutettuna kehityskeskustelu on usein tärkein työkalu henkilöjohtamisessa. Asiantuntijaorganisaatiossa merkitys on vielä suurempi. Harjoitus: Haasteellinen kehityskeskustelu.

EkonomiEsimies yhteenveto, keskiarvot, kirjalliset palautteet  * EE Tahkovuorella
Rateko maalarimestaritRateko työnjohto, Rateko muuntokoulutus, Rateko neuvotteltaito, Rateko TTRat
* Esimies asiantuntijaorganisaatiossa

Esimiestaito ja ihmisten erilaisuus     * palautteita    * johtoryhmän palaute   * jakso D:n palautteita  * täydellinen itsetutkiskelu valmennuksen jälkeen

Hankala ryhmän jäsen

Irtisanomisvalmennus

Hallitus ja johtoryhmä (kunta)    *  uusimmat palautteet  * Raportti valmennuksesta

Johtoryhmän perustaminen
Johtoryhmän valmennus / analyysi, käyrä, ohjelma, palautteet
Johtoryhmän valmennus / yleisohjelma
Johtoryhmän valmennus / 2 + 2 + 1 + 1 + 1
Johtoryhmän valmennus / Kunta  * Uusin palaute
* useita palautteita

*  Johtoryhmätyöskentelyn arviointimittariin

Palautejohtaminen (käytännönläheinen, mukana kolme harjoitusta)

Prosessivalmennus (johtamismenetelmän kehittäminen)

Puheeksi ottaminen

KEHITYSKESKUSTELU

  1. Kehityskeskustelujen aloittaminen
  2. Kehityskeskustelun laadun parantaminen
  3. Kehityskeskustelusta osa dynaamista johtamisjärjestelmää
  4. Ihmisten erilaisuus kehityskeskustelussa
    * useita palautteita

Yrityksen lomakkeiden päivittäminen siten, että keskustelu elää tässä ja nyt, ja innostaa sekä esimiestä että keskustelijaa

MUUTOSJOHTAMINEN

Muutosvastarinta muutoshalukkuudeksi * palaute 2017

Henkilöstön sitouttaminen            * uusimmat palautteet (1. tilaisuus henkilöstölle)

Muutosvalmennus henkilöstölle     *  palautteita

Muutosvalmennus johtoryhmälle     * palautteita

Organisaatiomuutos     * palautteita

Työyhteisön ilmapiiri (kun edessä on irtosanomisia)     *  uusimmat palautteet

Työyhteisön kehittäminen     * palautteita

TIIMITYÖ / YHTEISTYÖ

Kaupungin varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen (1) sekä koulujen (2) tiimivastaaville ja heidän esimiehilleen pidetty kaksi erillistä päivää 11.2017 tiimityöstä (osalle uusi asia, osalla tiimit jo toiminnassa)  * ryhmä 1:n palaute  * ryhmä 2:n palaute

Allianssi   * palaute

Kannustava johdettava (ns. alaistaidot), varaston kolmeosainen yhteistyövalmennus  * uusimmat palautteet

Ihmisten erilaisuus    * palautteita  * uusimmat palautteet  * uusimmat palautteet  * palaute opettajillta

Jämäkkä tilannehallinta ja avoin vuorovaikutus     * palautteita

Kannustava ilmapiiri on valmennus ryhmälle, joka on suurten muutosten kohteena: vastuut ja tehtävät muutetaan, osa jatkaa ja osa siirretään muihin tehtäviin, osa lomautetaan tai irtisanotaan…

Projektityöskentely

Projektityöskentely / yleisohjelma     * palautteita

Tiimityöskentely    * uusimmat palautteet  *  jakson A palautteet  *  jakson B palautteet

Tiimityöskentely (kaupungin organisaatioiden yhdistäminen ja tiimityöskentelyn käynnistäminen)

Tiimityöskentely (uusi päiväkoti)

Tiimi (sairaalan prosessin kehittäminen)

Tiiminvetäjien valmennus     * palautteita

Työn ilo ja jaksaminen     * palautteita

MUUTA

Esiintymis- ja neuvottelutaito     * palautteita

Haasteelliset kohtaamiset työelämässä     * uusimmat palauttet   * uusimmat palautteet

Puheeksi ottaminen     * uusimmat palautteet

Työnopastus